REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO NOWYRP.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady świadczenia na rzecz Użytkowników / Użytkowników Profesjonalnych usług dostępnych w ramach internetowego serwisu nowyrp.pl, którego właścicielem i administratorem jest Trader.com (Polska) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, a w szczególności reguluje zasady:
   1. korzystania z Serwisu (ogólne);
   2. zamieszczania, edycji i aktywacji ogłoszeń;
   3. publikacji ogłoszeń dodanych przez Użytkowników Profesjonalnych korzystających z zewnętrznych programów do eksportu danych;
   4. zgłaszania i rozpatrywania reklamacji;
   5. odstępowania od zawartych umów;
   6. odpowiedzialności Trader
  2. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:
   • Trader - spółka pod firmą: „Trader.com (Polska) sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000087256, NIP 522-010-28-63; kapitał zakładowy: 35,637,000.00 złotych;
   • Serwis Nowyrp.pl albo Serwis – internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Nowyrp.pl, prowadzony przez Trader, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenie internetowej nowyrp.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Trader;
   • Użytkownik – podmiot korzystający z usług dostępnych w serwisie Nowyrp.pl;
   • Użytkownik Profesjonalny – podmiot prowadzący w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub prowadzący działalność deweloperską, dodający ogłoszenie w serwisie Nowyrp.pl i korzystający z innych usług dostępnych w serwisie Nowyrp.pl;
   • Konto - przydzielona danemu Użytkownikowi/Użytkownikowi Profesjonalnemu identyfikowana za pomocą loginu lub adresu e-mail część Serwisu, za pomocą której Użytkownik/ Użytkownik Profesjonalny może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);
   • Regulamin - niniejszy regulamin;
   • Cennik - zestawienie ustalanych przez Trader opłat za usługi świadczone w ramach serwisu Nowyrp.pl;
   • Umowa Abonamentowa - umowa z Trader na publikacje ogłoszeń w serwisie Nowyrp.pl zawarta wyłącznie z Użytkownikami Profesjonalnymi, posiadającymi ważną licencję właścicielami nieruchomości lub deweloperami.
 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU NOWYRP.PL
  1. Serwis Nowyrp.pl umożliwia Użytkownikom Profesjonalnym publikowanie w sieci internetowej za wynagrodzeniem i przez czas określony ogłoszenia dotyczącego rynku nieruchomości, oraz umożliwia korzystanie z innych usług dostępnych w ramach serwisu Nowyrp.pl, opisanych szczegółowo w Sekcji III Regulaminu.
  2. Serwis świadczy doradztwo Użytkownikom w zakresie wyboru nieruchomości, warunków jej zakupu, oraz badanie oceny jakości realizowanych usług w Serwisie zarówno w imieniu Użytkowników Profesjonalnych jak i Trader a także wyboru narzędzi i technik służących do podnoszenia skuteczności ogłoszeń, czego wyrazem są takie usługi, jak w szczególności: wysyłanie powiadomień o nowych ofertach, wysyłanie newslettera zawierającego treści redakcyjne, a także informacji o nowych usługach serwisu Nowyrp.pl.
  3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności serwisu Nowyrp.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.
  4. Trader jest zobowiązany do prawidłowego wykonywania usługi.
  5. Użytkownik Profesjonalny samodzielnie ustala treść ogłoszenia i odpowiada za zgodność treści ogłoszenia ze stanem faktycznym.
  6. Użytkownik Profesjonalny może edytować treść ogłoszenia w trakcie emisji, usunąć ogłoszenie z Serwisu, wybrać dodatkową usługę promocji ogłoszenia lub przedłużyć czas emisji ogłoszenia za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta.
  7. Rozpoczęcie wykonywania usług na zasadach wynikających z Regulaminu rozpoczyna się do 14 dni od dnia zawarcia przez Użytkownika Profesjonalnego.
  8. Po upływie okresu publikacji, ogłoszenie zostaje oznaczone jako archiwalne i niemożliwe staje się jego wyszukiwanie za pomocą wyszukiwarki dostępnej w serwisie. Jeżeli Użytkownik Profesjonalny w ciągu 180 dni nie dokona ponownej aktywacji swojego ogłoszenia, zostanie ono usunięte z bazy ogłoszeń w Serwisie.
  9. Usługi publikacji ogłoszeń, a także pozostałe usługi świadczone przez Trader w ramach serwisu Nowyrp.pl są odpłatne.
  10. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Trader w ramach serwisu Nowyrp.pl określają każdorazowo umowa pomiędzy Trader a Użytkownikiem Profesjonalnym.
  11. Użytkownik Profesjonalny zgadzając się na publikację dodanego ogłoszenia w serwisie Nowyrp.pl zezwala i upoważnia Trader na dokonanie publikacji treści ogłoszenia (na którą mogą składać się: tekst, zdjęcia, filmy, prezentacje, animacje i inne elementy wchodzące w jego treść) lub części ogłoszenia w innych internetowych serwisach należących do Trader oraz serwisach należących do partnerów Trader. Udzielenie przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego zezwolenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie skutkuje po stronie Trader obowiązkiem publikacji ogłoszenia lub części ogłoszenia w innych internetowych serwisach należących do Trader lub serwisach należących do partnerów Trader. Celem publikacji ogłoszenia w innych serwisach Trader oraz internetowych serwisach partnerów Trader jest pozyskanie jak największej liczby odbiorców ogłoszenia. Za usługi publikacji ogłoszenia w pozostałych serwisach Trader oraz serwisach należących do partnerów Trader, Trader nie pobiera od Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego dodatkowych opłat.
  12. Trader chroni dane Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych zgodnie dokumentem pod nazwą „Polityka prywatności” stanowiącą integralną część Regulaminu, dostępną pod adresem https://nowyrp.pl/polityka-prywatnosci.
 3. ZASADY DODAWANIA OGŁOSZEŃ
  1. Publikacja ogłoszeń odbywa się na postawie zgody na regulamin serwisu domiporta.pl, pkt. II.12.
  2. Zapisy powyżej są stosowane odpowiednio do Użytkowników Profesjonalnych jedynie na takich zasadach, jakie wynikają z umowy łączącej Trader z Użytkownikiem Profesjonalnym, przy uwzględnieniu funkcjonalności Serwisów udostępnianych Użytkownikom Profesjonalnym.
  3. Użytkownik Profesjonalny prowadzący działalność deweloperską ma możliwość dodawania ogłoszeń w Serwisie jedynie jako prezentacja inwestycji, w ramach której prezentowane są poszczególne ogłoszenia lokali. Nie ma możliwości prezentacji pojedynczych ogłoszeń poza prezentacją inwestycji.
 4. KONTO
  1. Korzystanie z usługi publikacji ogłoszenia oraz innych usług związanych z publikacją ogłoszenia dostępnych w serwisie Nowyrp.pl wymaga utworzenia Konta w serwisie Domiporta.pl.
  2. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy z Trader w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
  3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które utworzyły Konto, w ich imieniu wszelkich czynności w ramach serwisu Nowyrp.pl może dokonywać jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
  4. Pierwsze logowanie następuje automatycznie wraz z podaniem przez Użytkownika Profesjonalnego danych wskazanych w formularzu i nie wymaga aktywowania hasła (tzw. "pierwsze logowanie"). Każde ponowne logowanie wymaga uaktywnienia hasła w ramach utworzonego Konta. Za wyjątkiem pierwszego logowania, Użytkownik Profesjonalny uzyskuje dostęp do Konta po zalogowaniu się (tj. podaniu loginu/ adresu e-mail i hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik Profesjonalny (również w ramach tzw. "pierwszego logowania").
  5. Dostęp do Konta Użytkownik Profesjonalny uzyskuje po zalogowaniu się (tj. podaniu loginu/adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany.
  6. Użytkownik Profesjonalny prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oświadcza, iż jest uprawniony do podania adresów e-mail, numerów telefonów i innych danych kontaktowych swoich pracowników lub współpracowników za pomocą funkcjonalności „Dodaj Agenta” dostępnej w ramach Konta. Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być prezentowane w treści ogłoszenia i służą nawiązaniu kontaktu z Użytkownikiem Profesjonalnym. W celach statystycznych, podany przez Użytkownika Profesjonalnego numer telefonu zostanie zaprezentowany w ogłoszeniu w ten sposób, że w treści ogłoszenia wyświetlony zostanie wewnętrzny numer telefonu należący do Trader przekierowujący osobę dzwoniącą na wskazany przez Użytkownika Profesjonalnego numer telefonu. Podane adresy e-mail służą przekazywaniu powiadomień i informacji, na zasadach określonych w Regulaminie.
  7. Zakładając Konto Użytkownik Profesjonalny wyraża zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail wiadomości systemowych, wiadomości i powiadomień dotyczących zamieszczonego przez Użytkownika Profesjonalnego ogłoszenia oraz wiadomości zawierających ofertę Serwisu wraz z informacjami o promocjach i usługach Tradera.
  8. Zakładając Konto Użytkownik Profesjonalny może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podane adresy e-mail innych informacji handlowych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć wyrażone zgody, kontaktując się z BOK lub korzystając z funkcjonalności wypisania udostępnionej w systemie mailingowym.
  9. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika Profesjonalnego wymaga – pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej i wysłania oświadczenia woli listem poleconym na adres Trader, chyba że co innego wynika z umowy zawartej indywidualnie z Użytkownikiem Profesjonalnym.
 5. ZAMIESZCZANIE, EDYCJA I AKTYWACJA OGŁOSZEŃ
  1. W ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Trader umożliwia Użytkownikom Profesjonalnym zamieszczanie i publiczne udostępnianie treści i zdjęć w serwisie Nowyrp.pl na warunkach określonych poniżej.
  2. Zamieszczenie treści, zdjęć lub filmów w serwisie Nowyrp.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
  3. Poprzez umieszczenie treści, zdjęć i filmów w serwisie Nowyrp.pl Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Trader z zamieszczonych w serwisie Nowyrp.pl treści, zdjęć i filmów, bezterminowo od dnia zamieszczenia przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego treści, zdjęcia lub filmu poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie treści, zdjęć i filmów w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w innych niż wskazane przez Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego częściach serwisu Nowyrp.pl oraz w innych wydawanych przez Trader serwisach internetowych oraz internetowych serwisach partnerskich współpracujących z Trader. Poprzez umieszczenie treści, zdjęć lub filmów w serwisie Nowyrp.pl Użytkownik Profesjonalny zezwala także Trader na dokonywanie opracowań treści lub zdjęć zamieszczonych w serwisie Nowyrp.pl oraz na korzystanie z nich na potrzeby wskazane w zdaniu poprzedzającym niniejszego ustępu.
  4. Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w serwisie Nowyrp.pl Użytkownik Profesjonalny oświadcza, że zamieszczone treści, zdjęcia i filmy nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a Użytkownik Profesjonalny jest w pełni i wyłącznie uprawniony do zamieszczenia treści i zdjęć w serwisie Nowyrp.pl.
 6. ZASADY OKREŚLAJĄCE DOPUSZCZALNĄ TREŚĆ OGŁOSZEŃ
  1. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Użytkowników Profesjonalnych na w serwisie Nowyrp.pl treści, zdjęć i filmów:
   1. sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, pornograficznych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
   2. przedstawiających przedmiot inny niż oferowany w treści ogłoszenia,
   3. zawierających informacje umożliwiające kontakt z Użytkownikiem / Użytkownikiem Profesjonalnym z pominięciem funkcjonalności serwisu Nowyrp.pl (m.in. adres, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej, numer konta w komunikatorze internetowym),
   4. sugerujących chęć wzbogacenia się w zamian za kontakt,
   5. sprzecznych z charakterem serwisu Nowyrp.pl.
  2. Trader ma prawo usunięcia ogłoszenia, jeżeli w dniu zamieszczenia ogłoszenia zawiera ono nieaktualną ofertę.
  3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników Profesjonalnych w treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji nie dotyczących bezpośrednio przedmiotu przedstawionego w ogłoszeniu.
  4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników Profesjonalnych w miejscu przeznaczonym na zdjęcie oferty jakichkolwiek plików graficznych nie będących zdjęciem oferty lub planem architektonicznym oferty, w szczególności: mapy (wyjątek stanowią oferty działek), znaki firmowe, pliki animowane. Zabrania się również umieszczania na zdjęciach dodawanych do ofert jakichkolwiek znaków graficznych lub tekstów. Wyjątek stanowią tu znaki wodne na zdjęciach. Dopuszcza się umieszczanie znaków wodnych, jednak wielkość i forma znaku wodnego nie powinna zaburzać czytelności materiału graficznego. Znak wodny powinien jednoznacznie identyfikować właściciela praw autorskich do danego zdjęcia.
  5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników Profesjonalnych w miejscu przeznaczonym na umieszczenie filmu jakichkolwiek linków kierujących do materiałów video, które nie prezentują bezpośrednio danej oferty nieruchomości. W szczególności zabrania się umieszczania linków do filmów, które stanowią materiał promocyjny ogłoszeniodawcy, np. reklamę agencji nieruchomości.
  6. Użytkownik Profesjonalny publikuje treści i zdjęcia w serwisie Nowyrp.pl na własną odpowiedzialność. W szczególności Użytkownik Profesjonalny ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń zawartych w niniejszej Sekcji.
  7. Trader zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, wstrzymania publikacji, żądania wprowadzenia zmian, usuwania treści i zdjęć, niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, jak również prawo do usunięcia ogłoszenia Użytkownika Profesjonalnego oraz zablokowania na serwerach serwisu Nowyrp.pl ogłoszeń oraz adresów IP Użytkownika, naruszającego postanowienia Regulaminu, a szczególnych sytuacjach również do rozwiązania umowy lub Umowy Abonamentowej w trybie natychmiastowym.
  8. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników, w szczególności celowe podawanie w ogłoszeniach nieprawdziwych danych, np. zaniżonych cen, ponowne wprowadzanie tych samych ogłoszeń z innymi numerami w celu oznaczenia ich w Serwisie symbolem „Nowość” lub podobnym, oraz wszelkie inne działania, które w rozsądnej opinii Trader powodują pogorszenie jakości Serwisu i jego opinii wśród Użytkowników są zakazane.
  9. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu zmianę pierwotnej daty wstawienia ogłoszenia do bazy danych. Trader zastrzega sobie prawo do zmiany daty zamieszczenia wszystkich ogłoszeń danego Użytkownika Profesjonalnego na wcześniejszą o 3 miesiące, jeśli te same oferty zostały wprowadzone ponownie do serwisu; zmiana ta jest nieodwracalna.
  10. Niedopuszczalne jest wpisywanie ofert do kategorii nie będącej właściwą dla treści oferty, na przykład: mieszkań i inwestycji rynku pierwotnego do bazy danych rynku wtórnego, gdzie nieruchomość z rynku wtórnego rozumiana jest jako nieruchomość oddana do użytku nie później niż do bieżącego miesiąca aktualnego roku i jej właścicielem jest osoba prywatna, a nieruchomość z rynku pierwotnego jako nieruchomość nie oddana jeszcze do użytku i/lub jej właścicielem jest spółdzielnia lub deweloper.
  11. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ogłoszeniach, w miejscu przeznaczonym na konkretne informacje (ulica, dzielnica itp.) innych treści niż przeznaczenie danego pola, np. w polu ulica podana może zostać tylko i wyłącznie nazwę ulicy; w polu dzielnica podana może zostać tylko i wyłącznie nazwę dzielnicy. Podawanie danych kontaktowych w innych polach opisu ogłoszenia niż specjalnie do tego przeznaczone oraz zamieszczanie logo lub innych przekazów marketingowych w miejscu przeznaczonym na zdjęcie jest zabronione.
  12. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników Profesjonalnych w treści ogłoszeń i na zdjęciach do nich dodanych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy. Adresy takie będą z treści ogłoszeń usuwane.
  13. Użytkownicy Profesjonalni mogą zamieszczać wyłącznie takie oferty, w których pośredniczą w transakcji i mają podpisaną umowę pośrednictwa.
  14. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie serwisu Nowyrp.pl i serwisów partnerskich Trader do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
  15. W przypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia którego publikacja została zlecona Trader narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, lub dobre obyczaje, Trader ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia i zablokowania Konta.
  16. Użytkownik Profesjonalny zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu Nowyrp.pl lub serwisów partnerskich do celów komercyjnych.
  17. Dane kontaktowe przy ogłoszeniu nieruchomości w serwisie Nowyrp.pl lub w serwisach partnerskich mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
  18. Trader zastrzega sobie prawo do stosowania rozwiązań VCC i/lub PLICBD (Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych) w celu monitorowania skutecznej realizacji zadań serwisu opisanych w II.1. Regulaminu.
  19. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu lub serwisów partnerskich, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, skutkują zablokowaniem Konta oraz konsekwencjami prawnymi.
 7. ZASADY PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ DODANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z ZEWNĘTRZNYCH PROGRAMÓW DO EKSPORTU DANYCH
  1. Użytkownicy Profesjonalni zamieszczający ogłoszenia w serwisie Nowyrp.pl za pośrednictwem tzw. eksportów danych, czyli wysyłający treść ogłoszeń przy wykorzystaniu zewnętrznego oprogramowania, zobowiązani są do:
   1. zamieszczania ogłoszeń aktualnych, to znaczy dotyczących nieruchomości pozostających w obrocie;
   2. aktualizowania ofert na bieżąco, to znaczy niezwłocznego usuwania z serwisu ofert nieaktualnych (nieruchomości sprzedane czy wynajęte);
   3. zamieszczania ofert, do których ogłoszeniodawca posiada prawa autorskie do zdjęć, filmów i treści lub został upoważniony do ich wykorzystania;
   4. zamieszczania ofert, dla których ogłoszeniodawca posiada prawo lub upoważnienia do sprzedaży nieruchomości;
   5. eksportu ofert przy wykorzystaniu tzw. eksportu różnicowego, tzn. eksportu tylko takich ofert, których treść uległa zmianie.
  2. Trader ma prawo odmówić przyjmowania ofert pochodzących z eksportu, jeśli:
   1. Użytkownik Profesjonalny wysyła ogłoszenia przy użyciu tzw. eksportu całościowego, tzn. ogłoszeniodawca przesyła oferty, których treść nie została zmieniona. W takim przypadku ogłoszeniodawca zostanie wcześniej poinformowany naruszeniu postanowień Regulaminu. Jeśli w dalszym ciągu Użytkownik Profesjonalny wysyłał będzie oferty w podobny sposób, przyjmowanie takich ofert zostanie zablokowane, a data zamieszczenia wszystkich ogłoszeń ogłoszeniodawcy zostanie cofnięta o 60 dni. Przyjęcie eksportu danych może zostać odblokowane na wniosek Użytkownika Profesjonalnego, jednak nie wcześniej niż 30 dni od daty ostatniego eksportu naruszającego postanowienia Regulaminu. W takim przypadku Użytkownik Profesjonalny jest zobowiązany do kontaktu ze swoim opiekunem w serwisie Nowyrp.pl i przekazania mu wniosku o odblokowanie przyjmowania eksportu ogłoszeń;
   2. zachodzi przypuszczenie, że Użytkownik Profesjonalny nie jest właścicielem praw autorskich do zdjęć, filmów i treści użytych w ogłoszeniach lub nie został zobowiązany do pośrednictwa w obrocie nieruchomościami opisanymi w ogłoszeniach;
   3. Użytkownik Profesjonalny narusza elementarne zasady i dobre obyczaje obowiązujące w obrocie.
 8. INNE USŁUGI
  1. Usługi takie jak „jeden do wielu”, „znajdziemy dla Ciebie”, „nie przegap żadnej z wyjątkowych ofert od deweloperów” są usługami nieodpłatnymi świadczonymi w Serwisie na zamówienie Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego, umożliwiającymi Użytkownikom poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego, wysłanie zapytania według określonych preferencji do wielu ogłoszeniodawców w Serwisie.
  2. Usługa „powiadamiacz”, jest nieodpłatną usługą świadczoną w Serwisie na zamówienie Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego polegającą na powiadamianiu Użytkownika na podany przez niego w formularzu kontaktowym adres e-mail o nowych ogłoszeniach w Serwisie Domiporta.pl. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę z poziomu usługi „powiadamiacz” przez wysłanie wiadomości e-mail lub po kliknięciu w odpowiedni link dostępny w przesyłanych Użytkownikowi wiadomościach e-mail.
  3. Usługa polegająca na badaniu przez Trader w imieniu Użytkowników Profesjonalnych, oceny jakości realizowanych Użytkownikom usług.
 9. ZASADY ZGŁASZANIA REKLAMACJI
  1. Użytkownik / Użytkownik Profesjonalny ma prawo zgłosić reklamację w zakresie wykonania przez Trader świadczonej mu usługi w ramach Serwisu.
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, login/adres e-mail Użytkownika Profesjonalnego przypisany do Konta, numer ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika Profesjonalnego związane ze składaną reklamacją.
  3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Trader przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika Profesjonalnego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  4. Reklamacje należy zgłaszać przez Biuro Obsługi Klienta(BOK) pod adresem: bok@trader.pl lub numerem telefonu podanym na stronie serwisu pod adresem www.domiporta.pl/kontakt lub pisemnie drogą pocztową na adres: Trader.com (Polska) Sp. z o.o. ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika/ Użytkownika Profesjonalnego. O rozstrzygnięciu reklamacji Trader poinformuje Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja lub listownie– zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie.
 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ TRADER
  1. Trader umożliwia Użytkownikom Profesjonalnym umieszczanie ogłoszeń w serwisie Nowyrp.pl.
  2. Trader nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umów związanych z treścią ogłoszenia.
  3. Trader nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników Profesjonalnych, a także zdolność do realizacji transakcji.
  4. Trader nie odpowiada za:
   1. brak zainteresowania przedmiotem ogłoszenia,
   2. realizację obowiązków Użytkowników Profesjonalnych wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu ogłoszenia,
   3. działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych, pocztowych, banków i innych instytucji lub urządzeń niezależnych od Trader,
   4. przerwy w dostępie do Serwisu spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych,
   5. składane przez Użytkownika Profesjonalnego oświadczenia drugiej stronie transakcji.
  5. Trader nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania oprogramowania wykorzystywanego do eksportu ofert do serwisu Nowyrp.pl oraz treść i kompletność danych wprowadzonych do serwisu Nowyrp.pl za pośrednictwem takiego oprogramowania.
  6. Trader nie odpowiada za brak dostępu do serwisu Nowyrp.pl lub serwisów partnerskich spowodowany nietypową konfiguracją sprzętu Użytkownika/ Użytkownika Profesjonalnego.
  7. Trader zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania serwisu Nowyrp.pl. Trader dołoży wszelkich starań aby przerwy techniczne miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 godziny w każdym tygodniu udostępniania serwisu Nowyrp.pl.
  8. W przypadku błędnego dodania ogłoszenia lub jego usunięcia przed upływem terminu ważności Użytkownikowi Profesjonalnemu nie przysługuje zwrot opłaty poniesionej za publikację ogłoszenia.
  9. Trader nie odpowiada za spełnianie przez przedmioty prezentowane w ogłoszeniach publikowanych w serwisie Nowyrp.pl i oznaczone informacją o treści: "Inwestycja zawiera oferty spełniając warunki programu Mieszkanie dla Młodych" kryteriów, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 września 2013 roku o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.
 11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Dane osobowe Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych będą przetwarzane przez Trader jako administratora (z zastrzeżeni ust. 2 i ust. 3 poniżej), w celu rejestracji i obsługi Konta, oraz świadczenia usług dostępnych w Serwisie, w celach marketingowych, a także w celach statystycznych i analitycznych Trader. W razie wyrażenia stosownej zgody dane będą przetwarzane także w celu kierowania treści marketingowych wybranym kanałem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Trader znajduje się w Polityce Prywatności.
  2. Użytkownik Profesjonalny jest administratorem danych osobowych Użytkowników, których dane przetwarza w związku z usługami: zapytania o ofertę (typu „jeden do jeden”, „jeden do wielu”) oraz badania oceny jakości realizowanych usług w Serwisie na rzecz Użytkownika Profesjonalnego. Użytkownicy Profesjonalni powierzają Trader przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zdaniu poprzedzającym, na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
  3. Profesjonalni powierzają Trader przetwarzanie danych osobowych swoich agentów lub osób kontaktowych, na zasadach określonych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, której treść znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu.
 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane w Serwisie i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. O zmianie Regulaminu Trader poinformuje Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz wysłanie powiadomienia do Użytkowników/Użytkowników Profesjonalnych. O ile pozwalają na to przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą w tym zakresie wykonane na warunkach sprzed zmiany Regulaminu, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach zmienionych.
  2. Postanowienia Regulaminu odnoszą się do praw i obowiązków Użytkownika Profesjonalnego, w takim zakresie w jakim Umowa Abonamentowa zawarta przez Trader z Użytkownikiem Profesjonalnym nie stanowi inaczej.
  3. Regulamin i jego wcześniejsze/kolejne wersje będą udostępniane w Serwisie pod adresem www.domiporta.pl/regulamin, z zachowaniem prawa Użytkownika/Użytkownika Profesjonalnego do tego, by mógł je przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Na żądanie Użytkownika / Użytkownika Profesjonalnego Regulamin przesyłany jest drogą poczty elektronicznej.
  4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem / Użytkownikiem Profesjonalnym a Trader, której przedmiotem jest świadczenie przez Trader usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
  5. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Załącznik nr 1 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

PRZEDMIOT UMOWY

Strony zawarły umowę na usługi polegające na prezentacji oferty Użytkownika Profesjonalnego na warunkach określonych w Regulaminie, w związku z wykonywaniem której Użytkownik Profesjonalny powierzył Trader przetwarzanie danych osobowych.

 1. Użytkownik Profesjonalny w zakresie, w którym korzysta z poniższych funkcjonalności/usług, jest administratorem danych osobowych:
  1. Przedstawicieli deweloperów i agentów nieruchomości lub osób współpracujących z Użytkownikiem Profesjonalnym, wskazywanych przez ten podmiot w tym na podstawie odrębnych zleceń, wobec których zastosowanie ma Regulamin („Agent”). Na podstawie Umowy powierzenia Użytkownik Profesjonalny („Administrator”) powierza Trader („Procesorowi”) do przetwarzania dane takie jak: imię i nazwisko Agenta, numer telefonu, adres e-mail, zdjęcie Agenta („Dane osobowe”).
  2. Użytkowników, których dane przetwarza w związku z usługami: i. zapytania o ofertę (typu „jeden do jeden”, „jeden do wielu”), oraz ii. badania oceny jakości realizowanych usług w Serwisie na rzecz Użytkownika Profesjonalnego. Na podstawie Umowy powierzenia Administrator powierza Procesorowi do przetwarzania dane takie jak: imię, numer telefonu, adres e-mail, preferencje dotyczące poszukiwanych nieruchomości („Dane osobowe”).
 2. Procesor przetwarza Dane osobowe w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie, a także w zakresie i czasie niezbędnym do realizacji tego celu.
 3. Przetwarzanie Danych osobowych podlega przepisom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”). Procesor zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe zgodnie z Rozporządzaniem, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Umową.
 4. Procesor oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy powierzenia, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

OBOWIĄZKI STRON

 1. Procesor zobowiązany jest do:
  1. stosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających Dane osobowe, na zasadach określonych w art. 32 Rozporządzenia;
  2. pomagania Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia;
  3. przetwarzania Danych osobowych na polecenie Administratora, chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje Administratora o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  4. pomagania Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia;
  5. zapewnienia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązywały się do zachowania tajemnicy, chyba że będą to osoby zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie ustawy;
  6. w razie stwierdzenia naruszenia ochrony Danych osobowych, zawiadomienia Administratora o takim naruszeniu niezwłocznie,
  7. po zakończeniu Umowy, zależenie od decyzji Administratora, usunięcia lub zwrotu Danych osobowych oraz usunięcia ich wszelkich kopii, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego przewidują inaczej i złożenia względem Administratora oświadczenia, potwierdzającego wykonanie powyższego zobowiązania, na każde wezwanie Administratora.
 2. Procesor jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania Danych osobowych dalszym podmiotom przetwarzającym. Procesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Procesor zobowiązany jest zapewnić, by na dalsze podmioty przetwarzające zostały nałożone co najmniej te same obowiązki co nałożone na Procesora w niniejszej Umowie powierzenia.
 3. Procesor udostępni Administratorowi informacje niezbędne do wykonywania jego obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania Danych osobowych. Procesor umożliwi Administratorowi przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, w zakresie dotyczącym powierzenia przetwarzania Danych osobowych i zapewni współpracę w tym zakresie.
 4. Procesor jest uprawniony do upoważnienia osób działających na jego rzecz, w tym dalszych podmiotów przetwarzających, do przetwarzania Danych osobowych w imieniu Administratora, w tym do wydawania tym podmiotom w imieniu Administratora poleceń dotyczących przetwarzania Danych osobowych.

TRANSFER DANYCH

 1. Procesor nie będzie przekazywał Danych osobowych do państw trzecich (tj. poza terytorium EOG), chyba że uzyska w tym zakresie odrębną uprzednią zgodę Administratora, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa powierzenia zawarta jest na czas obowiązywania Umowy.
 2. Wszelkie spory mające związek z Umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy zgodnie z Umową.

Drogi Użytkowniku!

Chcemy, aby korzystanie z naszego Serwisu było dla Ciebie komfortowe. W tym celu staramy się dopasować dostępne w serwisie treści do Twoich zainteresowań i preferencji. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu w Twojej przeglądarce plików cookies oraz przetwarzaniu przez Trader.com (Polska) Sp. z o.o. (administratora) danych osobowych w celach marketingowych oraz analitycznych i statystycznych, w tym poprzez profilowanie. Przez dalsze korzystanie, bez zmian ustawień w zakresie prywatności, z naszego Serwisu wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w Twojej przeglądarce oraz uzyskać dodatkowe informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci prawach w naszej Polityce Prywatności.

Dowiedz się więcej

Zamknij